ΝΟΜΟΣ 3526
 
Home You are here: Αρχική | ΝΟΜΟΣ 3526
 
 
   
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, ΘΥΜΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)"

Εδώ ζυμώνεται-ψήνεται:Ραδιοφωνικό σποτ

ΝΟΜΟΣ 3526

_______________________________________________________________________________________

Άρθρο 1

Ορισμοί

Ερμηνεία του άρθρου 1

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας

Ερμηνεία του άρθρου 2

Άρθρο 3

Υπεύθυνος Αρτοποιίας

Ερμηνεία του άρθρου 3

Άρθρο 4

Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

Ερμηνεία του άρθρου 4

Άρθρο 5

Εγκατάσταση περάτωσης έψησης

Ερμηνεία του άρθρου 5

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου

Ερμηνεία του άρθρου 6

Άρθρο 7

Ενίσχυση επιχειρήσεων αρτοποιίας

Ερμηνεία του άρθρου 7

Άρθρο 8

Επαγγελματική κατάρτιση

Ερμηνεία του άρθρου 8

Άρθρο 9

Άρτος

Ερμηνεία του άρθρου 9

Άρθρο 10

Φρέσκος άρτος - φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα

Ερμηνεία του άρθρου 10

Άρθρο 11

Διάθεση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων

Ερμηνεία του άρθρου 11

Άρθρο 12

Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

Ερμηνεία του άρθρου 12

Άρθρο 13

Άρτος από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

Ερμηνεία του άρθρου 13

Άρθρο 14

Διάθεση – Πώληση & Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων

Ερμηνεία του άρθρου 14

Άρθρο 15

Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας

Ερμηνεία του άρθρου 15

Άρθρο 16

Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών

Ερμηνεία του άρθρου 16

Άρθρο 17

Έψηση φαγητών και γλυκισμάτων του κοινού

Ερμηνεία του άρθρου 17

Άρθρο 18

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

Ερμηνεία του άρθρου 18

Άρθρο 19

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης

Ερμηνεία του άρθρου 19

Άρθρο 20

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Ερμηνεία του άρθρου 20

Άρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

Ερμηνεία του άρθρου 21

_______________________________________________________________________________________


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ως γνωστόν το 2007 ψηφίστηκε νέος νόμος που ρυθμίζει την παράγωγή και διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας εν γένει. Δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθ. 24 Α' τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 9-2-2007 και έλαβε τον αριθ. 3526.

0 νέος νόμος αποτελεί μείγμα κωδικοποίησης υφισταμένων διατάξεων εν γένει και θέσπισης νέων τοιούτων, ορισμένες των οποίων έχουν μεταφυτευθεί στο κείμενο του εκ της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Από την μελέτη τους ωστόσο συχνά προκύπτουν ερμηνευτικές δυσχέρειες, που οφείλονται κυρίως σε εξειδικευμένες έννοιες. Ωστόσο, ο νόμος ισχύει από 9-2-2007 και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις από 1-1-2008.

Και είναι φυσικό αυτοί στους οποίους πρωτίστως αναφέρεται, δηλ. οι επιχειρήσεις αρτοποιίας, να έχουν εύλογες νομικές αμφιβολίες. Εξ’ άλλου, λόγω του νεαρού των διατάξεων του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων, μήτε η δικαστική πράξη (νομολογία) μήτε η νομική θεωρία (επιστήμη) έχουν ακόμα αρκούντως ασχοληθεί με την ερμηνεία, και εφαρμογή τους. Ερμηνευτικά επίσης ζητήματα φαίνεται να αντιμετωπίζουν και οι αρμόδιες Νομαρχιακές και Δημοτικές Υπηρεσίες.

Εν όψει τούτων, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (Ο.Α.Ε.), με την πολύτιμη συνδρομή νομικών συνεργατών, προσπάθησε να διευκολύνει όσο μπορούσε στην κατανόηση και εφαρμογή του νόμου με την διατύπωση ερμηνευτικών απόψεων κάτω από κάθε άρθρο. Ελπίζουμε πως η εργασία αυτή θα αποτελέσει αφορμή για την ορθή εφαρμογή των βασικών διατάξεων του νόμου. Μέχρι τότε νομίζουμε ότι με την πρωτοβουλία μας αυτή προσφέρουμε άμεσα κάποιο βοήθημα, κυρίως στις Πρωτοβάθμιες Αρτοποιητικές Οργανώσεις της Χώρας, μέλη της Ο.Α.Ε

Αθήνα 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Α.Ε

Μιχάλης Μούσιος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 24

9 Φεβρουαρίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3526

Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται:

α) Αρτοποιός : Ο επαγγελματίας που παρασκευάζει άρτο ή αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα, με βάση το αλεύρι από δημητριακά παντός τύπου,

β) Αρτοποιείο : Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), της οποίας η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW. Η ανωτέρω τεχνοοικονομική μονάδα προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας τα οποία έχουν ως βάση το αλεύρι, εκτός από τα ζυμαρικά, καθώς και για την έψηση φαγητών και λοιπών παρασκευασμάτων. Στο αρτοποιείο, κατά την ανωτέρω έννοια, ολοκληρώνεται, στον εσωτερικό του χώρο, ο κύκλος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση αυτών και επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων που παράγονται σε αυτό.

γ) Αρτοπαρασκεύασμα : Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται από άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει με τον τρόπο παρασκευής των ειδών άρτου που περιγράφονται στην περίπτωση δ΄ και το οποίο διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία αρτοπαρασκεύασμα . Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί και η λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.

δ) Άρτος (χωρίς άλλη ένδειξη): Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται με έψηση μέσα σε ειδικούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή μείγμα αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των αντίστοιχων δημητριακών προϊόντων. Ο άρτος διακρίνεται σε: αα) λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία άρτος λευκός τ. 70% , ββ) μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία άρτος μαύρος τ. 90% , γγ) σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία άρτος σύμμεικτος , δδ) βιολογικό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα, τα οποία προέρχονται από σίτο βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με νόμιμες πιστοποιήσεις.

ε) Αρτοσκεύασμα : Το προϊ .ν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς την μακροσκοπική υφή και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. Απλά αρτοσκευάσματα : Τα προϊόντα αρτοποιίας, τα οποία μπορεί να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως φρυγανιές, αρτίδια, φραντζολάκια, κουλούρια, παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος, οι πίττες για σουβλάκια. Διάφορα αρτοσκευάσματα : Τα κάθε μορφής και φύσης αρτοσκευάσματα, που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν, ως προς τους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης σε αυτά, πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την παρασκευή του άρτου και άλλων πρώτων υλών που επιτρέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπουργική απόφαση 1100/1987 ΦΕΚ Β΄ 788), όπως γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντοποιίας. Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής : Τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής, που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια τουλάχιστον από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.

553 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους
554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

στ) Βιομηχανική?βιοτεχνική εγκατάσταση αρτοποιίας : Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, η οποία προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

ζ) Διατηρημένος άρτος ή διατηρημένο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα : Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα ή το αρτοσκεύασμα που, από την φύση τους ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τα οποία οφείλονται στις μεθόδους παραγωγής ή συσκευασίας, προορίζονται για πώληση, μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών από το τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγωγής τους. Στα ανωτέρω προϊόντα δεν περιλαμβάνονται ο άρτος, το αρτοπαρασκεύασμα και το αρτοσκεύασμα, που υποβάλλονται σε πρόσθετες διαδικασίες επεξεργασίας με σκοπό την ξήρανση, το φρυγάνισμα και την πρόσθετη έψησή τους.

η) Δραστηριότητα αρτοποιίας : Το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν οποιαδήποτε φάση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

θ) Ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας : Η προδιαμορφωμένη ζύμη ωμού άρτου, με ή χωρίς ζύμη, η οποία προορίζεται για παρατεταμένη συντήρηση και στη συνέχεια για έψηση, με σκοπό την τελική παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και ο ημιψημένος και κατεψυγμένος ή ο μερικώς ψημένος και κατεψυγμένος άρτος. Ζύμες, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, είναι οι ζύμες που υποβάλλονται σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή άλλες μεθόδους συντήρησης και διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του ενδιάμεσου προϊόντος για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, με την ουσιαστική διακοπή του κύκλου παραγωγής τους. Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας αποτελούν και τα προϊόντα των οποίων η μέθοδος συντήρησης είναι διαφορετική από την κατάψυξη.

ι) Εγκατάσταση περάτωσης έψησης : Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, που είναι εγκατεστημένη σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο και κατάλληλα εξοπλισμένη για την έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας ή την ολοκλήρωση της έψησης του μερικώς ψημένου–κατεψυγμένου άρτου και των διατηρημένων με κατάψυξη ή άλλη μέθοδο συντήρησης προϊόντων αρτοποιίας (bake off).

ια) Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας : Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, της οποίας η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW.

ιβ) Επιχείρηση αρτοποιίας : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα αρτοποιίας.

ιγ) Κοινά αρτοποιεία : Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων.

ιδ) Μηχανικά αρτοποιεία : Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με μηχανικά μέσα.

ιε) αα) Πρατήριο άρτου : Το αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας και άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία.

ββ) Αμιγές πρατήριο άρτου : Το αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο χώρο του οποίου πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας.

ιστ) Προϊόντα αρτοποιίας : Ο άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα και τα αρτοσκευάσματα.

ιζ) Φρέσκος άρτος ή Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα : Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής τους,

ββ) παράγονται με συνεχή διαδικασία, από την χρήση των πρώτων υλών τους μέχρι την τελική έψηση, χωρίς να μεσολαβεί διακοπή της για τη συντήρησή τους,

γγ) παράγονται με έψηση ζύμης, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε κατάψυξη, βαθεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία που αποσκοπεί στην συντήρησή της για μακρά διάρκεια και διακόπτει τη διαδικασία παραγωγής του άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος.

ιη) Υπεύθυνος αρτοποιίας : Το φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρτοποιίας ή ο οικογενειακός συνεργάτης αυτού ή ο εταίρος νομικού προσώπου που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης αρτοποιίας ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση αρτοποιίας ο οποίος, με εντολή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής, παρέχει, κατά κύριο λόγο, τις υπηρεσίες του μέσα στο χώρο της εγκατάστασης αρτοποιίας, επιβλέποντας και συντονίζοντας την παραγωγή των προϊόντων αρτοποιίας ή της ζύμης σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα προσόντα:

αα) δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτοποιίας, με πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας ή

ββ) έχει παράσχει τις υπηρεσίες του, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, σε επιχείρηση αρτοποιίας με καθήκοντα ειδικευμένου εργάτη αρτοποιίας ή

γγ) έχει ασκήσει, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, δραστηριότητα αρτοποιίας ως οικογενειακός συνεργάτης ή εταίρος ιδιοκτήτη επιχείρησης αρτοποιίας, παρέχοντας υπηρεσίες παραγωγικού χαρακτήρα. Για τις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων στ΄ και ια΄ υπεύθυνος αρτοποιίας είναι ο υπεύθυνος παραγωγής.

ιθ) Εγκατάσταση (ίδρυση) , Λειτουργία , Εκσυγχρονισμό . και Επέκταση των επιχειρήσεων αρτοποιίας: Η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση, κατά τις αντίστοιχες έννοιες των περιπτώσεων ζ’, η’, ι’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005. 2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων αρτοποιίας τα οποία παράγονται ή και διατίθενται νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, καθώς και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι συμβεβλημένο μέλος στη συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με την ονομασία, το βάρος και τη συσκευασία που έχουν νόμιμα τα προϊόντα αυτά.

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1

Με τα 19 εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3526/2007 προσδιορίζονται αναλυτικά τα προϊόντα αρτοποιίας, τα πρόσωπα (φορείς) φυσικά ή νομικά, καθώς και οι δραστηριότητες γενικά που συνδέονται με την παραγωγή και διάθεση των παραπάνω προϊόντων. Οι ορισμοί της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου δίνουν την νομική έννοια κάθε προϊόντος, προσώπου ή δραστηριότητας, με συνέπεια να αποφεύγεται η εκούσια ή ακούσια χρήση ανακριβών ή απατηλών ονομασιών.

Έτσι π.χ. άρτος, αρτοποιός, αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, εγκατάσταση περάτωσης έψησης, εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας, υπεύθυνος αρτοποιίας κ.λπ. αποτελούν ονομασίες και έννοιες νομικά προσδιορισμένες. Συνεπώς απαγορεύεται η χρήση τους όταν δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά στοιχεία που ο νόμος απαιτεί και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του νόμου.

Οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου, βασικά έχουν ληφθεί από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και ποτών, την ΑΙΒ/8377/1983 Υγειονομική Διάταξη και την Κωδικοποιημένη 14/1989 Αγορανομική Διάταξη.

Έτσι ενώ ρητά δεν καταργούνται οι παραπάνω διατάξεις με το άρθρο 21 του νόμου, υφίσταται σαφώς σιωπηρή κατάργηση τούτων, καθό μέρος έχουν μεταφυτευθεί στο περιεχόμενο του νέου νόμου η αντιτίθενται άμεσα ή έμμεσα προς τις διατάξεις του. Έτσι η θέσπιση π.χ. Αγορανομικής Διάταξης αντίθετης προς τις διατάξεις του ειδικού αυτού νόμου είναι νομικά ανίσχυρη και υπόκειται σε ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από σχετική αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Μόνο με διατάξεις ομοίου νόμου (τυπικού) επιτρέπεται να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν, με την έννοια αυτή μπορούμε πλέον να μιλάμε για αναβάθμιση πλείστων ουσιαστικών κανόνων δικαίου, που αναφέρονται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας εν γένει.

Ο καταργηθείς νόμος 726/1977 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 2065/1992) αναφέρονταν μόνο σε αρτοποιεία και πρατήρια άρτου. Κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας ονομάζονταν "αρτοποιείο" ανεξάρτητα από την παραγωγική του δυναμικότητα. 0 νέος νόμος δίνει νέο ορισμό του αρτοποιείου και περαιτέρω αναφέρεται σε άλλες τρεις επιχειρήσεις αρτοποιίας. Την βιομηχανική και βιοτεχνική εγκατάσταση αρτοποιίας, την εγκατάσταση περάτωσης έψησης και το επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας. Κάθε μονάδα αρτοποιίας διακρίνεται από την εγκατεστημένη σ΄αυτή κινητήρια ισχύ ή άλλως ιπποδύναμη) και από την παραγωγική δυναμικότητα του κλιβάνου που προσδιορίζει την ελάχιστη επιφάνεια και το ελάχιστο ύψος των χώρων κάθε μονάδας. Το αρτοποιείο εξ' ορισμού διαθέτει κινητήρια ισχύ 22ΚW ή το ισοδύναμο τούτων 30 ίππους. Επίσης και το εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας. Η Βιομηχανική και Βιοτεχνική εγκατάσταση αρτοποιίας προφανώς υπερβαίνει τα παραπάνω όρια ισχύος. Τέλος η Εγκατάσταση Περάτωσης Εψησης εξ΄ορισμού επίσης μπορεί επιλεκτικά να κινείται στα όρια των 22KW αλλά και να τα υπερβαίνει. Κάθε μονάδα αρτοποιίας που δεν υπερβαίνει το εν λόγω όριο κινητήριας ισχύος αποκαλείται " Επαγγελματικό Εργαστήριο", άλλως Βιομηχανική ή Βιοτεχνική εγκατάσταση. Αυτό σαφώς προκύπτει από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3325/2005. Και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, έχει πρακτικές συνέπειες. Γιατί τα επαγγελματικά εργαστήρια απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας.

Διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων αρτοποιίας υφίσταται και ως προς το αντικείμενο και την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της. Έτσι στο αρτοποιείο ολοκληρώνεται πλήρως στον εσωτερικό του χώρο ο κύκλος παραγωγής των προϊόντων αρτοποιίας και επιτρέπεται η επιτόπια πώληση τούτων, ενώ στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες γίνεται λόγος μόνο για παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας (άρτος , αρτοπαρασκευάσματα, αρτοσκευάσματα) ζύμης και ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας.

Το γεγονός ότι η επιτόπια πώληση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται μόνο στα αρτοποιεία με την παραπάνω έννοια εκτός από το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου προκύπτει ρητά και από την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου.

Τέλος, χαρακτηριστικό των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου που αναφέρεται σε ορισμούς είναι και η ευρύτητα της λειτουργικής αποστολής που δίνεται στα αρτοποιεία, όπου η παραγωγή και πώληση δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω προϊόντα αρτοποιίας, αλλά και σε κάθε προϊόν που έχει σαν βάση το αλεύρι, εξαιρουμένων ΜΟΝΟΝ των ζυμαρικών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο 2

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας

1. Η δραστηριότητα αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση των προϊόντων αρτοποιίας, μπορεί να ασκείται μόνο από επι

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 555

χειρήσεις αρτοποιίας που είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή με ειδική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 και, με τις απαιτούμενες υποδομές και την οργάνωση της εργασίας, ολοκληρώνουν στον χώρο της εγκατάστασής τους, τη διαδικασία παραγωγής του άρτου, πλήρους ή μερικής έψησης, καθώς και των λοιπών προϊόντων αρτοποιίας. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν και ζύμη άρτου εφόσον, με τις απαιτούμενες υποδομές και την οργάνωση της εργασίας, είναι σε θέση να πραγματοποιούν στο χώρο της εγκατάστασής τους τον κύκλο παραγωγής της ζύμης. Η δραστηριότητα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο αποτελεί επέκταση ή εκσυχρονισμός επιχείρησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005. Στο αρτοποιείο επιτρέπεται και η παρασκευή και η πώληση γλυκισμάτων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας του.

2. H εγκατάσταση (ίδρυση), η λειτουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση και η διαρρύθμιση των χώρων των βιομηχανικών?βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, των αρτοποιείων και των πρατηρίων άρτου, επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3325/2005 και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α) και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία και ιδίως του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L?226), του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά, αντίτοιχα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η δυναμικότητα παραγωγής κάθε τύπου κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Από την δυναμικότητα που καθορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται απόκλιση °”10%.

4. α) Για την άσκηση δραστηριοτήτων των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, που χορηγούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία προβλέπεται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή άλλης κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005.

β) Οι άδειες ή η ειδική δήλωση που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

5. α) Το κτίριο ή το τμήμα αυτού στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υπάγονται στη Κατηγορία Βιομηχανία?Βιοτεχνία , σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 304/1989, ΦΕΚ 59 Δ΄).

β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμωτήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Ειδικότερα, τα διαμερίσματα και οι χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου, της αποθήκης αλεύρων και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων για τη μεταφορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας–θερμο? θάλαμος με τον χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να αποτελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στη περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος, αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου.

γ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, τα ανωτέρω διαμερίσματα και οι χώροι, απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: Το ζυμωτήριο, πενήντα έξι (56) τετραγωνικά μέτρα. Το πρατήριο άρτου ή η αποθήκη άρτου (σε περίπτωση που δεν γίνεται λιανική πώληση), είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβανος και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Ο χώρος εκκλιβάνισης, δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη αλεύρων, είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, έξι (6) τετραγωνικά μέτρα. Το αποδυτήριο δέκα τέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα. Το αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό εργαζομένων, την επιφάνεια και τις προδιαγραφές, που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Το ύψος των διαμερισμάτων του ζυμωτηρίου και του πρατηρίου άρτου, καθώς και του χώρου εκκλιβάνισης καθορίζεται τουλάχιστον σε τέσσερα (4) μέτρα. Το ύψος των λοιπών διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Κατά τους υπολογισμούς των ανωτέρω διαστάσεων (επιφανειών και ύψους), εφόσον προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο το οποίο υπερβαίνει τα 0,75 της μονάδας, το υπόλοιπο αυτό λογίζεται ως μονάδα, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

δ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορίζεται στην περίπτωση γ’ μειώνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (3.40).

ε) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορίζεται στην περίπτωση γ’ μειώνεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%) και το ύψος

556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία (3) μέτρα.

στ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιφάνειες που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, αυξάνονται κατά επτά επί τοις εκατό (7%) ανά χίλια χιλιόγραμμα πρόσθετης δυναμικότητας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού των αρτοποιείων και των βιομηχανικών?βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄, που συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ισχύουν για την περίπτωση δ΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση γ΄ και για την περίπτωση ε΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση δ΄.

ζ) Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο, εφαρμόζονται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, καθώς και οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθμούς: α) Φ15/οίκ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β΄) και η από 29.7.1991 (ΦΕΚ 578Β΄), β) Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β΄) και γ) Δ3/ Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963 Β΄) ή Δ3/5286/1997 (ΦΕΚ 236 Β΄).

6. Για την επαναλειτουργία αρτοποιείου, μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του για χρονικό διάστημα πέραν του έτους που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, απαιτείται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης (ίδρυσης) και λειτουργίας αρτοποιείου. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του αρτοποιείου κατά τον ν. 3325/2005, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία της συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου. Αν διακοπεί η λειτουργία του αρτοποιείου για χρόνο που υπερβαίνει μια συνεχόμενη πενταετία, για την επαναλειτουργία του απαιτείται νέα άδεια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

7. Η τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και της ειδικής δήλωσης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σχετικά με τον φορέα ή την επωνυμία του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3325/2005. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τα πρατήρια άρτου. Δεν λογίζονται ως μεταβολή του φορέα της επιχείρησης αρτοποιίας, η σύσταση από αυτόν, προσωπικής εταιρίας, η λύση της εταιρείας αυτής, αν η σχετική δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται από ένα τουλάχιστον εταίρο, η νομική μεταβολή των προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, η πρόσληψη ή η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία, καθώς και η κληρονομική διαδοχή.

8. Η χρήση του όρου αρτοποιός , καθώς και η εμπορική χρήση των διακριτικών τίτλων αρτοποιός ή αρτοποιείο ή φούρνος , επιτρέπεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιμελούνται άμεσα, από το στάδιο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της, καθώς και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς τον καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς με τους όρους αρτοποιός ή αρτοποιείο , ή φούρνος εφόσον η χρήση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον καταναλωτή ως προς τον τόπο παραγωγής του άρτου.

 

ΥΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

Δραστηριότητα αρτοποιίας αποτελεί η επεξεργασία των πρώτων υλών των προϊόντων αρτοποιίας μέχρι την τελική έψηση αυτών. Η δραστηριότητα αρτοποιίας με την παραπάνω έννοια ασκείται μόνο από επιχειρήσεις αρτοποιίας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή με ειδική δ

Copyright © 2010 Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης "Προφήτης Ηλίας"    Σχεδιασμός και φιλοξενία Ad Hoc

Top